Zapytanie ofertowe Elfack/2/2017

Informujemy, że w dniu 05.04.2017r. postępowanie związane z zapytaniem ofertowym Zapytanie ofertowe Elfack/1/2017 zostało unieważnione. W związku z realizacją projektu w ramach projektu rekomendowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ZAE Ergom Sp. z o.o oraz zmianą wymagań odnośnie dostawców rozwiązania, ZAE Ergom ponownie ogłasza zapytanie ofertowe na internacjonalizację firmy Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o. poprzez zabudowę stoiska wystawienniczego na targi Elfack Goteborg, które odbędą się 9-12.05. 2017r.

W związku z wdrażaniem Planu Rozwoju Eksportu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie II.2.1. Modele Biznesowe MŚP ogłaszamy przetarg na zabudowę stoiska wystawienniczego na targi Elfack Goteborg, które odbędą się 9-12.05. 2017r. 

 

Zapytanie ofertowe Elfack/2/2017­­

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zabudowa stoiska na Targi Elfack Goteborg 2017 (9-12.05.2017)

II. ZAMAWIAJĄCY

 Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o. o.

 ul. Nowe Sady 10

 94-102 Łódź

 NIP: 7260129071

 Regon: PL 473076927

 Osoba do kontaktu: Karolina Mielczarek

 Tel: 42 689 33 06

 E-mail: kmielczarek@ergom.com

III. TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego (zasada konkurencyjności)

Kod PCV:  79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zabudowa stoiska:

- stoisko wyspowe, otwarte z trzech stron o wymiarach 6mx 4m (plan oraz umiejscowienie stoiska stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego); 

- podłoga – wykładzina; 

- wydzielone zaplecze z regałem magazynowym z przynajmniej 3 półkami, zlewem, lodówką, wieszakami na ubrania (min, 4 szt.), lustrem, oświetleniem, koszem na śmieci; 

- 2 stoły, 8 krzeseł lub inne miejsca siedzące dla 8 osób; 

- gablota/ gabloty na ekspozycję produktów – przeszklone, oświetlone oraz zamykane na klucz; 

- ścianka ekspozycyjna z blachą perforowaną 100x200cm przeznaczona do zawieszenia przedmiotów  ekspozycyjnych o łącznej wadze ok 100kg; 

- lada informacyjna z 2 krzesłami barowymi z szafką zamykaną na klucz od wewnętrznej strony oraz        z umieszczonym logo ERGOM; 

- stojak na katalogi;

- oświetlenie – dobrze oświetlone stoisko;

- umieszczenie logo ERGOM (załącznik nr 2), www.ergom.com oraz haseł:
Made in Poland; Engineering- Manufacturing

- wliczony montaż, demontaż stoiska, mocowanie eksponatów;

- elementy stoiska tj. logo ERGOM zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej ERGOM

- oferent musi przedstawić minimum 1 projekt

V. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność Gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS) w zakresie przedmiotu zamówienia. 

VI. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

1. Brak możliwości składania ofert częściowych.

2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej na wzorach stanowiących załączniki 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załączonymi projektami.

3. Czas związania ofertą – nie mniej niż 30 dni od złożenia oferty

4. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.

5. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania

6. Termin składania ofert: 07.04.2017 do godziny 16:00.

7. Oferty należy składać w języku polskim.

8. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.

9. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.

10. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

11. Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji w sprawie niniejszego zapytania jest        Karolina Mielczarek: kmielczarek@ergom.com

 VII. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCOW Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zacierania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

    Pełnomocnika

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

    w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

    w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia

    oświadczeń stanowiących załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

VIII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA

Terminy realizacji zamówienia:

08.05.2017 godz. 11.00 – oddanie stoiska wystawienniczego potwierdzone protokołem odbioru.

12.05.2017 godz. 18.00 – rozpoczęcie demontażu stoiska

Terminy płatności:

Wpłata I części należności netto za wykonanie zabudowy targowej (50 % całości należności)

– 14 dni po podpisaniu umowy.

Wpłata II części należności netto za wykonanie zabudowy targowej (50 % całości należności)

 – 30 dni po zakończeniu targów.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko oferty spełniające wszystkie wymagania ustalone w punkcie IV niniejszego zapytania ofertowego.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia - 100.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

Kryteria:

70 pkt. (70%) cena netto

20 pkt. (20%) termin i warunki wykonania

10 pkt. (10%) referencje i jakość wykonywanych usług

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Do dnia 07.04.2017 do godz. 16.00.

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (załączniki 3 i 4) wraz z projektami należy przesłać na adres mailowy: kmielczarek@ergom.com

2. Datą wiążącą jest data wpływu do zamawiającego na wskazany adres mailowy.

XI. WARUNKI PODPISANIA UMOWY

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny,  a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Oferent.

4. Zamawiający w umowie z Wykonawcą będzie zawierał zapisy o karach umownych w przypadku m.in. niewykonania usługi w czasie zawartym w umowie.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora),

3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego  z udziału w targach, braku dofinansowania lub działania siły wyższej.

 XIII. WARUNKI ZAMOWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

W przypadku uzyskania dofinansowania wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu Internacjonalizacja firmy Zakład Aparatury Elektrycznej „ERGOM” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie II.2.1. Modele Biznesowe MŚP.

Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy adres: ul. Nowe Sady 10, Łódź, na jego stronie internetowej www.ergom.com na stronie www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 a także rozesłano mailowo do potencjalnych Wykonawców.

 XIV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – lokalizacja stoiska ERGOM

Załącznik 2 – logo ERGOM

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik 4 – formularz ofertowy

Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

Pełną treść zapytania ofertowego w formacie PDF można pobrać tutaj.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie,
można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej.