Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Ogólne zasady


Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, obowiązują dopóty, dopóki między Zakładem Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o., dalej zwanym Sprzedającym a Kupującym nie zostaną uzgodnione pisemnie inne postanowienia. Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą wszystkich dostaw wynikających z wzajemnych powiązań biznesowych między Kupującym i Sprzedającym. Jeśli Ogólne Warunki Współpracy Kupującego w części bądź w całości stoją w sprzeczności z niniejszymi OWS, obowiązują OWS Sprzedającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami dostaw mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia

 1. Sprzedaż i wysyłka towaru będzie dokonywana w oparciu o zamówienia składane przez Kupującego.
 2. Zamówienia będą składane przez osobę, którą Kupujący upoważni do dokonywania tych czynności. Mogą one być składane pisemnie, faksem, elektronicznie, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy w Łodzi.
 3. Zamówienie powinno zawierać: dokładną nazwę i adres Kupującego, NIP, numer zamówienia, adres dostawy, rodzaj asortymentu w postaci kodu Sprzedającego i/ lub nazwy katalogowej, ilość zamawianych towarów, żądany termin realizacji oraz ewentualne dodatkowe uzgodnienia ofertowe wraz z podaniem numeru oferty lub nazwiska osoby, z którą takich uzgodnień dokonano. Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki błędnie lub niewyraźnie wypełnionych zamówień.

  Przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego z odchyleniami wymaga pisemnego uzgodnienia z Kupującym.

3. Potwierdzenie zamówienia

Otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji a tym samym nie jest rozumiane jako zawarcie umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje, gdy zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego. Dla zamówień będą obowiązywać ceny sprzedaży według cennika lub ofert Sprzedającego aktualnych w dniu otrzymania zamówienia. Anulowanie potwierdzonego zamówienia sprzedaży musi nastąpić za obopólną zgodą Stron.

4. Minima logistyczne

ZAE Ergom Sp. Z o.o. posiada dwa rodzaje minimów logistycznych z uwzględnieniem, których realizowane są zamówienia:

 1. minimalna wartość zamówienia (jeśli zamówienie opiewa na kwotę mniejszą niż 600 zł do faktury jest dopisywany koszt usługi transportowej);
 2. minimalna ilość, wielokrotność zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się do informowania Kupującego o ilościach wynikających z minimum logistycznego.

5. Warunki i termin dostawy 

Zamówione towary stawiane są do dyspozycji Kupującego w magazynie dostawcy (który jest miejscem spełnienia świadczenia). Kupujący może zamówione towary odebrać z magazynu dostawcy w następujący sposób:

 1. osobiście
 2. za pośrednictwem spedytora, któremu zleci we własnym imieniu dostarczenie towaru.
 3. poprzez zlecenie Sprzedającemu dostawy za pośrednictwem spedytora.

W przypadku odbioru własnego Kupujący zobowiązuje się do odbioru postawionego przez Sprzedającego do jego dyspozycji towaru w dniu oznaczonym przez Sprzedającego w zawiadomieniu lub w dniu wynikającym z potwierdzenia zamówienia. Wydanie towaru nastąpi po przedłożeniu pracownikowi magazynu Sprzedającego upoważnienia wystawionego przez Kupującego.

Kupujący może zamówić dostarczenie towarów za pośrednictwem przewoźnika. Zlecenie do firmy spedytorskiej składane jest w takim przypadku przez Sprzedającego we własnym imieniu. Kosztami usługi kurierskiej jest obciążany Kupujący

W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawca i Kupujący zgodnie przyjmują, iż datą dostawy towarów do nabywcy rozumianą, jako przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel jest dzień wydania towarów przewoźnikowi przez Sprzedawcę.

Towary muszą zostać dostarczone zgodnie ze specyfikacjami i wyszczególnieniami towarzyszącymi zamówieniom. Każdej dostawie musi towarzyszyć dokument dostawy WZ. W dokumentach tych powinien być zawarty numer zamówienia, ilość i jednostka, dane umożliwiające pełną identyfikowalność towarów zgodnie z wymaganiami prawa. Jeśli nie zostaną poczynione dodatkowe uzgodnienia dostarczane towary powinny być opakowane w sposób chroniący przed zniszczeniem i zgodnie z zasadami przyjętymi w handlu.

Sprzedający uznaje, że terminy i ilości dostawy są bardzo istotne. Terminy dostaw obowiązują jako stałe i niezmienne. Jeśli Sprzedający stwierdzi, że potwierdzony termin dostawy z jakichś względów nie może zostać dotrzymamy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego i podać okres opóźnienia. Przy dostawach częściowych pozostała ilość winna być dostarczona w ustalonym terminie.

6. Ceny, faktury, płatności

Ceny za sprzedawany towar będą określane w aktualnych ofertach i cennikach. Ustalone ceny są cenami stałymi na bazie Ex-works (najnowsza wersja Incoterms), niezmiennymi od momentu otrzymania zamówienia.

Oryginał faktury towarzyszy dostawie chyba, że w odrębnych umowach ustalono inaczej. Oryginał faktury może zostać przesłany do Sprzedającego w postaci e-faktur na warunkach zaproponowanych przez Sprzedającego.

Brak faktury w przypadku jednoczesnego otrzymania towaru nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty.

W przypadku powstania zaległości w należnościach od Kupującego Sprzedający ma prawo do wstrzymania realizacji zamówień po uprzednim poinformowaniu Kupującego. Za nieterminowe płatności będą naliczane odsetki ustawowe.

7. Siła wyższa

Każda ze stron może wycofać się z wypełnienia ustaleń umowy, jeśli następuje niezawinione przez nie opóźnienie. Za niezawinione opóźnienie uważa się opóźnienie spowodowane przez tzw. siłę wyższą, np. pożar, powódź, tajfun, trzęsienia ziemi, epidemie, wojna, zakazy lub przydziały państwowe, ograniczenia, niezwykłe, gwałtowne zjawiska pogodowe, opóźnienia z podobnych naturalnych bądź państwowych przyczyn. Sprzedający jest zobowiązany do udzielenia wyczerpujących informacji na temat opóźnienia na każde zapytanie Kupującego.

8. Gwarancja i Rękojmia

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać nieodpłatnie na żądanie Kupującego:
  − atesty, świadectwa jakości, kopie certyfikatów dla sprzedanych towarów, jeśli ich wydanie wynika z obowiązującego na terenie Polski prawa, albo jest przyjęte ze względu na stosowane standardy,
  − gwarancje udzielone przez producenta, na towary będące w ofercie Sprzedającego,
  − inne wymagalne dokumenty. 
 2. Towar, o którym mowa w pkt. a) objęty jest gwarancją i rękojmią na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 3. Kupujący ma prawo i obowiązek zgłaszania Sprzedającemu :
  − wszelkich stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi wad jakościowych, w terminie do 3 dni od daty ich ujawnienia,
  − różnic ilościowych w dostarczonych towarach, których nie można było stwierdzić w chwili odbioru towaru, w terminie do 7 dni od momentu dostarczenia towaru.
 4. Reklamacje zgłaszane będą na adres reklamacje@ergom.com, na stronie www.ergom.com w zakładce reklamacje lub telefonicznie,
 5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego różnic ilościowych lub widocznego uszkodzenia towaru lub opakowań w momencie odbioru towaru reklamacje będą rozpatrywane pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przewoźnikowi w liście przewozowym oraz nadesłania do Sprzedającego protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez Kupującego.
 6. Podstawą przyjęcia przez Sprzedającego reklamacji do rozpatrzenia będzie protokół reklamacyjny Kupującego z opisem stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Protokół powinien zawierać:
  − rodzaj i ilość reklamowanego towaru,
  − datę i numer dokumentu dostawy,
  − przyczynę zgłoszenia reklamacji (w tym dokładny opis wady),
 7. Sprzedający zobowiązany będzie rozpatrzyć zgłoszoną reklamację i poinformować Kupującego o zajętym stanowisku w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający usunie wadę lub wymieni reklamowany towar na wolny od wad pokrywając wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty.
 9. Okres udzielonej przez Sprzedającego gwarancji rozpocznie swój bieg od dnia dokonania sprzedaży towaru przez Sprzedającego.

9. Rozstrzyganie sporów

Wszystkie wynikające w trakcie współpracy spory, jeżeli nie ustalono inaczej na piśmie, będą ostatecznie rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedającego

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie,
można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej.