Ikona osoba kontaktowa Skontaktuj się z nami
Ikona wiadomość kontaktowa Napisz do nas
Ikona zamknięcia

+48 801 000 275 bok@ergom.com zamówienia:
zamowienia@ergom.com
zapytania ofertowe:
oferty@ergom.com

Po zalogowaniu znajdziesz tutaj kontakt do swojego bezpośredniego Opiekuna.
Jeżeli chcesz zapytać o cenę, dostępności - zarejestruj się lub zaloguj na platformie B2B.

Na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi tu: FAQ.

Jeżeli chcesz zapytać o cenę, dostępności - zarejestruj się lub zaloguj na platformie B2B.

Na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi tu: FAQ.

Zostaw nam wiadomość

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ZAE Ergom Sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi.

Do tekstu nie można dodać linku
 

Ogólne Warunki Sprzedaży

 

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży Z.A.E. ERGOM Sp. z o.o., zwane dalej OWS, stanowią integralną część każdej oferty złożonej przez Z.A.E. ERGOM Sp. z o.o., zwanym dalej Sprzedającym, realizowanego zamówienia złożonego przez Kupującego. Niniejsze OWS  dotyczą sprzedaży na terenie Polski.

 2. OWS mają zastosowanie do wszelkich umów dotyczących współpracy i/lub sprzedaży wyrobów oferowanych przez Sprzedającego. Stosowane są we wszystkich kwestiach nieuregulowanych indywidualnie w umowie z Kupującym. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWS, a postanowieniami umowy, wiążące dla jej Stron są postanowienia umowy.

 3. Obowiązujące u Kupującego warunki zakupu / realizacji umów, o treści odbiegającej od OWS, nie są akceptowane przez Sprzedającego. Jakiekolwiek odmienne lub dodatkowe warunki handlowe wymagane przez Kupującego są wiążące dla Sprzedającego jedynie, gdy zostały zaakceptowane przez Sprzedającego w formie pisemnej.

 4. Sprzedający publikuje OWS na swojej stronie internetowej www.ergom.com, udostępniając je Kupującemu przed zawarciem umowy.

 5. OWS nie dotyczą konsumentów w rozumieniu art. 22/1 Kodeksu Cywilnego.

§2
OFERTY 

 1. Pisma Sprzedającego nieoznaczone wyraźnie jako oferta stanowią wyłącznie informację handlową.

 2. Oferty Sprzedającego pozostają ważne przez okres 30 dni kalendarzowych, chyba że w ich treści przedstawiono inny termin ważności.

 3. Informacje podane w katalogach, ulotkach, folderach, innych materiałach reklamowych oraz na stronach internetowych będących własnością Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmian parametrów technicznych, we wszystkich wymienionych wyżej materiałach w związku z prowadzoną polityką rozwoju.

 5. Przedstawienie wyrobów w katalogach, cennikach lub innych materiałach reklamowych Sprzedającego nie gwarantuje ich dostępności w każdym dniu roboczym w ciągu roku.

 6. Brak powołania się na numer oferty w przypadku złożenia na jej podstawie zamówienia, spowoduje zastosowanie standardowych warunków handlowych. Reklamacje z tego tytułu nie będą uznawane przez Sprzedającego.


 §3
ZAWARCIE UMOWY, ZAMÓWIENIA

 1. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierana jest poprzez:

  1.1.  Podpisanie ramowej umowy dotyczącej współpracy / sprzedaży, regulującej indywidualne warunki handlowe,

  1.2.  Złożenie przez Klienta zamówienia na konkretnie określone wyroby i jego potwierdzenie przez Sprzedającego. Umowę w takim wypadku uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia może być dostarczone Kupującemu drogą e-mailową lub faksem.

 2. Kupujący może złożyć zamówienie zakupu bez wcześniej otrzymanej od Sprzedającego oferty. Sprzedający może przyjąć takie zamówienie poprzez jego potwierdzenie. Zamówienie Kupującego w tym wypadku traktowane jest jako oferta zakupu.

 3. Zamówienia Kupującego będą składane jedynie przez osoby upoważnione do reprezentowania go zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwych rejestrach lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie do składania zamówienia.

 4. Przed złożeniem pierwszego zamówienia, w celu dokonania rejestracji, Kupujący dostarczy Sprzedającemu następujące dokumenty:

  4.1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,

  4.2. Potwierdzenie nadania numeru NIP,

  4.3. Decyzję o nadaniu numeru REGON. 

 5. O ile Strony nie ustalą inaczej, Kupujący składa zamówienia w formie pisemnej:

  5.1.  Na platformie B2B,

  5.2.  EDI,

  5.3.  E-mailem na adres zamowienia@ergom.com,

  5.4.  Faksem.
   
 6. Wszelkie ustnie składane zamówienia, nie będą uznawane jeżeli nie mają pisemnego potwierdzenia.

 7. Każde zamówienie Kupującego powinno zawierać co najmniej: dokładną, pełną  nazwę i adres Kupującego i/lub oddziału, który Kupujący reprezentuje, numer NIP Kupującego, numer zamówienia, adres dostawy, rodzaj asortymentu w postaci indeksu Sprzedającego i/lub nazwy katalogowej/typu, ilość zamawianych wyrobów wraz z jednostką jakiej opisana ilość dotyczy oraz ewentualne dodatkowe uzgodnienia ofertowe wraz z podaniem numeru oferty lub nazwiska osoby, z którą takich uzgodnień dokonano, nazwisko i imię osoby składającej zamówienie w imieniu Kupującego, płatnika (jeżeli zamówienie będzie opłacone przez inny niż podmiot gospodarczy niż składający zamówienie).

 8. Jedno zamówienie Kupującego może wskazywać wyłącznie jedno miejsce dostawy.

 9. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki błędnie lub niewyraźnie wypełnionych zamówień.

 10. Zamówienia Kupującego będą realizowane jedynie w opakowaniach jednostkowych i ich wielokrotnościach z zachowaniem minimum logistycznego zamawianej pozycji. Sprzedający poinformuje Kupującego o wpłynięciu zamówienia poniżej minimum logistycznego.

§4
WARUNKI DOSTAWY

 1. Wyroby są postawione do dyspozycji Kupującego na warunkach EX works magazyn Sprzedającego (wg najnowszej wersji Incoterms).

 2. Kupujący może dokonać odbioru zamówionych wyrobów przez wybór jednej z form odbioru:

  2.1. Za pośrednictwem spedytora, któremu zleci we własnym imieniu dostarczenie wyrobów,


  2.2. Przez zlecenie Sprzedającemu usługi spedycyjnej realizowanej za pośrednictwem 
  spedytora Sprzedającego. Usługa powinna być każdorazowo zlecona Sprzedającemu na wysyłanym do niego zamówieniu.

  W przypadku dostarczenia wyrobów zgodnie ze zleceniem, za pośrednictwem spedytora (wg § 4.2.2) Strony zgodnie przyjmują, że datą dostawy wyrobów do Kupującego, rozumianą jako przeniesienie prawa do rozporządzenia wyrobami jako właściciel, jest dzień wydania wyrobów spedytorowi przez Sprzedającego.

   
 3. W przypadku dostarczenia wyrobów zgodnie ze zleceniem, za pośrednictwem spedytora (wg § 4.2.2) Strony zgodnie przyjmują, że datą dostawy wyrobów do Kupującego, rozumianą jako przeniesienie prawa do rozporządzenia wyrobami jako właściciel, jest dzień wydania wyrobów spedytorowi przez Sprzedającego.

 4. Dla zamówień o wartości powyżej 1000 PLN netto (lub powyżej 2500 PLN netto w przypadku gdy w zamówieniu występuje wyrób z grupy obudów/rozdzielnic), Kupujący zwolniony jest z kosztów transportu. Dla zamówień o wartości poniżej 1000 PLN netto (lub poniżej 2500 PLN netto w przypadku gdy w zamówieniu występuje wyrób z grupy obudów/rozdzielnic), Kupujący ponosi koszty transportu. W przypadku złożenia zamówienia poniżej wyżej opisanych kwot oraz jednoczesnego zamówienia usług spedycyjnych u Dostawcy koszty transportu doliczane są do faktury.

 5. W przypadku złożenia zamówienia na wyroby nie katalogowe, wielkogabarytowe, nie obowiązuje kwota minimalnej wartości zamówienia. Koszty transportu dla tego typu zamówień są ustalane indywidualnie i dopisywane do faktury.

 6. Do każdej dostawy dołączony jest dokument dostawy WZ.

 7. Podczas odbioru dostawy Kupujący ma obowiązek w obecności spedytora dokonać jej sprawdzenia pod kątem widocznych zewnętrznych uszkodzeń lub ewentualnych braków ilościowych. Sprawdzenie musi obejmować ilość opakowań zbiorczych, lub jeśli ze stanu opakowania wynika, iż mogło dojść do naruszenia opakowania zbiorczego ilości wyrobów w opakowaniach zbiorczych. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowań lub braków ilościowych, Kupujący dokonana adnotacji na liście przewozowym i zgłosi Sprzedającemu niezwłocznie w formie pisemnej (w tym pocztą elektroniczną e-mail na adres: reklamacje@ergom.com), ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania dostawy, reklamację zgodnie z §8. Adnotacja na liście przewozowym jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji związanych z uszkodzeniem wyrobów w transporcie. Brak adnotacji zwalnia Sprzedającego z uznania reklamacji dotyczącej uszkodzeń lub zgubienia części wyrobów podczas transportu.

 8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania dostaw partiami, chyba że Kupujących w treści zamówienia wskaże, iż nie wyraża zgody na taki sposób realizacji dostawy wyrobów.

 

 §5
TERMINY REALIZACJI

 1. W przypadku braku na zamówieniu Kupującego terminów realizacji, Sprzedający wysyła niezwłocznie posiadane na stanie magazynowym wyroby. W pozostałych przypadkach, wyrób dostarczony jest w terminie wskazanym na potwierdzeniu zamówienia lub w terminie uzgodnionym indywidualnie z Kupującym.

 2. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie dostarczyć Kupującemu zamówionych wyrobów w potwierdzonym terminie, zawiadomi Kupującego niezwłocznie o nowym terminie realizacji. Obowiązkiem Kupującego jest potwierdzenie nowego terminu realizacji zamówienia w ciągu 2 dni roboczych. Brak potwierdzenia oznaczać będzie akceptację nowego terminu.

 3. Sprzedający jest automatycznie zwolniony z wszelkich zobowiązań dotyczących terminów dostaw wyrobów w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, opóźnień z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub zdarzeń występujących u Sprzedawcy lub u jego dostawców, które mogły zakłócić organizację lub działalność gospodarczą firmy, takich jak na przykład: lokaut, strajk, wojna, embargo, pożar, powódź, wypadek z udziałem maszyny, uszkodzenie części w procesie wytwórczym, przerwa lub opóźnienie w transporcie lub dostawie surowców, energii, inne zdarzenia znajdujące się poza kontrolą Sprzedającego lub jego dostawców.

 4. W przypadku przekroczenia przez Kupującego przyznanego limitu kredytu kupieckiego lub wystąpienia przeterminowanych płatności, Sprzedający wstrzyma realizację zamówienia informując Kupującego o zaistniałej sytuacji. Wstrzymanie realizacji zamówienia nie daje Kupującemu prawa do odszkodowania.

 

 §6
CENY, FAKTURA, PŁATNOŚĆ

 1. Ceny za wyroby są cenami netto w złotych polskich (PLN) za ilość równą jednostce miary. Do cen doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującą w dniu dostawy stawką podatkową.

 2.  Aktualnie obowiązujące ceny dostępne są na stronie Sprzedającego www.ergom.com. Obowiązują one jedynie na terenie Polski.

 3. Oryginał faktury, o ile nie postanowiono inaczej, jest dołączony do dostawy. W przypadku wystąpienia Płatnika – podmiotu gospodarczego innego niż Kupujący, oryginał faktury zostanie wysłany do Płatnika.

 4. Istnieje możliwość podpisania porozumienia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej jedynie na warunkach zaproponowanych przez Sprzedającego.

 5. Termin płatności za liczony jest od daty wystawienia faktury. Kupujący/Płatnik są zobowiązani do dokonania płatności w ustalonym na fakturze terminie. Za termin płatności uznaje się datę wpływu należności na wskazany przez Sprzedającego na fakturze rachunek bankowy. Brak faktury lub/i wystawienie duplikatu, nie zwalnia od terminowego uregulowania płatności.

 6. W przypadku opóźnienia dokonania płatności przez Kupującego, Sprzedający będzie dochodzić odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

 7. Bez pisemnej uprzedniej zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do potrącenia ze swoich należności względem Sprzedającego jakichkolwiek wierzytelności wzajemnych.

 8. Sprzedający określa limit kredytu kupieckiego każdemu Kupującemu, któremu przyznano odroczony termin płatności. Brak terminowego regulowania płatności może spowodować cofnięcie przyznanego kredytu kupieckiego oraz zmianę przyznanego odroczonego terminu płatności.

 9. Przekroczenie przyznanego limitu kredytu kupieckiego lub wystąpienie faktur przeterminowanych blokuje realizację zamówień Kupującego zgodnie z  §5 pkt 4.

 10. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

 

§7
GWARANCJA

 1. Sprzedający udziela gwarancji na oferowane wyroby zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji, których aktualna  wersja opublikowana jest na stronie internetowej Sprzedającego www.ergom.com.

 

§8
REKLAMACJE

 1. Reklamacje zgłaszane są jedynie w formie pisemnej na stronie internetowej Sprzedającego www.ergom.com lub na adres reklamacje@ergom.com.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej następujące dane:

  -          rodzaj i ilość reklamowanego wyrobu,

  -          datę i numer dokumentu dostawy,

  -          przyczynę zgłoszenia reklamacji (w tym dokładny opis wady).

 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie zgodnie z §4 pkt 5, niezgodności dostawy z fakturą lub zamówieniem muszą być zgłoszone najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania dostawy.

 4. Sprzedający zobowiązany będzie rozpatrzyć zgłoszoną reklamację i poinformować Kupującego o zajętym  stanowisku w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

 5. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający usunie wadę lub wymieni reklamowany wyrób na wolny od wad pokrywając wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty.

 

§ 9
ZWROTY WYROBÓW, ANULOWANIE ZAMOWIENIA

 1. Kupujący ma prawo do bezpłatnego anulowania na piśmie części lub całości zamówienia w przypadkach gdy:

  1.1. Anulowanie zostanie dokonane przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia,

  1.2. Anulowanie zamówienia zostało dokonane najpóźniej do godz. 10.00 następnego dnia po złożeniu zamówienia , z wyłączeniem pozycji zamówień już zrealizowanych. 

 2. W przypadku anulowania części lub całości zamówienia w terminie późniejszym niż w/w Sprzedający może odmówić przyjęcia rezygnacji albo rezygnację przyjąć pod warunkiem uiszczenia przez Kupującego opłaty rekompensującej poniesione przez Sprzedającego koszty.

 3. Zwrot wyrobów przez Kupującego może nastąpić po wyrażaniu pisemnej zgody przez Sprzedającego pod warunkiem, że wyroby:

  3.1.  w momencie zakupu posiadały status magazynowych w systemie Sprzedającego,

  3.2.  są zapakowane w oryginalne, pełne jednostkowe opakowania,

  3.3.  nie noszą śladów użytkowania,

  3.4.  zostały zakupione w ciągu ostatnich 3 miesięcy. 

 4. Zwrot wyrobów dokonywany jest na koszt Kupującego.

 5. Przyjęcie zwrotu jest możliwe po pozytywnym wyniku, dokonanej przez Sprzedającego kontroli jakości zwracanego wyrobu.

 6. Sprzedający może obciążyć Kupującego opłatą manipulacyjną tytułem zwrotu kosztów kontroli i  kosztów przyjęcia na stan magazynu. Wysokość opłaty uzależniona będzie od stanu zwrotu.

§ 10
PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania prawa własności przemysłowej  w odniesieniu do znaków towarowych, znaków firmowych, emblematów, logotypów  Sprzedającegoza co ponosi wyłączną odpowiedzialność. Sprzedający nie udziela zgody na używanie ich w jakiejkolwiek formie w stosunku do wyrobów nie pochodzących od Sprzedającego.

 2. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich w odniesieniu do wszelkich dokumentów otrzymanych od Sprzedającego lub dostępnych na jego stronach internetowych, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność. Teksty, ilustracje, zdjęcia, filmy, prezentacje, rysunki nie mogą być powielane, reprodukowane, przenoszone, modyfikowane i rozprowadzane bez pisemnej zgody Dostawcy.

 

§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp z o.o., ul. Nowe Sady 10, 94-102 Łódź.

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@ergom.com, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane:

  3.1.    w celu wykonania umowy i/lub współpracy z Kupującym, w tym zarządzanie relacjami z osobami wyznaczonymi przez Kupującego do kontaktu, realizacją zapytania ofertowego/zamówienia, rozpatrywanie reklamacji, działania windykacyjne, analizą i rozwojem oferty wyrobów, wysyłania informacji o wyrobach, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej zgody wyznaczonych przez Kupującego osób kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia),

  3.2.    dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawienia i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej - na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia),


  3.3.    dla celów prowadzenia badań jakości obsługi-podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), uzasadnionym interesem administratora jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną przetwarzania danych dla w/w celu jest wyrażona zgoda wyznaczonych przez Kupującego osób kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia),


  3.4.    w celu kierowania do wyznaczonych przez Kupującego osób kontaktowych przez administratora treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia). Treści marketingowe, do których wymagana jest zgoda, są podane w podpunkcie 3.6,


  3.5.    w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia),


  3.6.    w celu organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których można wziąć udział na podstawie wyrażonej zgody wyznaczonych przez Kupującego osób kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia).

 4. Dane osobowe gromadzone przez Sprzedającego, to w przypadku umowy lub chęci jej zawarcia – nazwa i adres firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu oraz email. Inne dane osobowe mogą być gromadzone na podstawie zgód, wyznaczonych przez Kupującego osób kontaktowych.

 5. Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom administratora, podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Z.A.E. ERGOM Sp. z o.o. ma podpisane umowy powierzenia.

 6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w okresie trwania stosunku umowy z Kupującym, maksymalnie do 6 lat ze względu na  uregulowania prawno-podatkowe.

 7. Osobom wyznaczonym do kontaktu przez Kupującego przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 8. Osobom wyznaczonym do kontaktu przez Kupującego przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych skutkuje niemożliwością podpisania/zrealizowania umowy.

 

§ 12
KWESTIE SPORNE

 1. W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie wynikające w trakcie współpracy spory, jeżeli nie ustalono inaczej na piśmie, będą ostatecznie rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedającego.

 

 

Łódź, dn. 2019.04.01