Regulamin korzystania ze strony www.ergom.com

Niemniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony www.ergom.com oraz materiałów na niej umieszczonych, prowadzonej przez Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 94-102 ul. Nowe Sady 10NIP: 726-01-29-071,Regon: 473076927, KRS: 0000132427, Kapitał Zakładowy: 10.400.000 zł Wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - śródmieścia w Łodzi, XX wydział krajowego Rejestru Sądowego.

Korzystanie z strony internetowej www.ergom.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki zapisane w niniejszym Regulaminie dalsze korzystanie ze Strony jest nie dopuszczalne.

  1. Wszelkie prawa do strony www.ergom.com, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy B2B, a także do wzorców, formularzy, logotypów, artykułów, zdjęć, schematów należą do: Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o. , a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 
  2. Użytkownicy strony www.ergom.com mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  3. Wszystkie znaki towarowe, nazwy własne oraz znaki i wzory graficzne podlegające szczególnej ochronie prawnej  na rzecz Zakładu Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o. są dostępne pod adresem: https://www.ergom.com/cms/informacje/znaki-towarowe.html
  4. Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o. o.  nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez użytkownika informacji zamieszczonych na stronie www.ergom.com. Zakład Aparatury Elektrycznej nie odpowiada za ewentualne szkody lub straty użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym podjęciem decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony www.ergom.com odbywa się na jego własne ryzyko.
  5. Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby strona www.ergom.com była wolna od złośliwego oprogramowania, jednak nie ponosi on odpowiedzialności za skutki korzystania ze strony w systemie teleinformatycznym użytkownika, w tym infrastrukturze technicznej i danych a także ich przesyłania.
  6. Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na www.ergom.com. Strony te działają niezależnie, a za ich funkcjonowanie i publikowane treści odpowiadają ich właściciele. Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o. zaleca, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności oraz warunkami korzystania ich właściciela.
  7. Warunki udostępniania danych poprzez stronę www.ergom.com, zbierania informacji o użytkownikach oraz zasadach bezpieczeństwa danych pozostawianych przez użytkowników na stronie www.ergom.com określają zasady podane w polityce prywatności dostępnie pod adresem: www.ergom.com/cms/informacje/polityka-prywatnosci.html
  8. Zakład Aparatury Elektrycznej Ergo Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w każdym momencie. Zmiana regulaminu lub jego części nie wymaga uprzedzania użytkowników i wchodzi z dniem publikacji na stronie internetowej www.ergom.com. W przypadku braku zgody użytkownika na zamiany w zapisach regulaminu, dalsze korzystanie ze strony www.ergom.com jest niedopuszczalne.
  9. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze strony www.ergom.com a które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy sąd w miejscu prowadzenia działalności Zakładu Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o.