Ikona osoba kontaktowa Skontaktuj się z nami
Ikona wiadomość kontaktowa Napisz do nas
Ikona zamknięcia

+48 801 000 275 bok@ergom.com zamówienia:
zamowienia@ergom.com
zapytania ofertowe:
oferty@ergom.com

Po zalogowaniu znajdziesz tutaj kontakt do swojego bezpośredniego Opiekuna.
Jeżeli chcesz zapytać o cenę, dostępności - zarejestruj się lub zaloguj na platformie B2B.

Na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi tu: FAQ.

Jeżeli chcesz zapytać o cenę, dostępności - zarejestruj się lub zaloguj na platformie B2B.

Na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi tu: FAQ.

Zostaw nam wiadomość

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ZAE Ergom Sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi.

Do tekstu nie można dodać linku
 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY

Sprzedawane przez Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom sp. z o.o.

Obowiązują od dnia 21.03.2019

Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Nowe Sady 10, zwany dalej Dostawcą zapewnia właściwą jakość wyrobów i udziela na nie gwarancji na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie. Ogólne Warunki Gwarancji stanowią  integralną część zamówień sprzedaży realizowanych przez Dostawcę oraz umów sprzedaży, o ile umowy nie stanowią inaczej.

1. Dostawca udziela gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Wyroby, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji zawartymi w dostarczanych z wyrobami instrukcjach obsługi.

2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie, tj. wady ukryte powstałe w wyniku wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym.

3. Gwarancją nie są objęte i Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a) baterie (za wyjątkiem akumulatorowych),

b) materiały eksploatacyjne podlegające konieczności wymiany w związku z normalnym zużyciem mechanicznym lub elektrycznym,

c) wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej, w tym:

i. wynikłe z niewłaściwej obsługi, lub wykorzystywaniem wyrobu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

ii. spowodowane nie stosowaniem się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, do przepisów bezpieczeństwa oraz wynikłe ze stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

iii. wynikające z dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub innych nieuzasadnionych manipulacji przez osoby do tego nieupoważnione przez Dostawcę,

iv. z uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych,

v. wynikające ze złego magazynowania.

d) wady powstałe w wyniku wadliwego działania innych instalacji, w tym w skutek wadliwości instalacji elektrycznej Użytkownika, oraz wahań napięcia zasilającego oraz zdarzeń losowych,

e) uszkodzenia powstałe w czasie transportu Urządzenia, chyba że odbywał się on na ryzyko Dostawcy,

4. W szczególności naprawom gwarancyjnym nie podlegają wyroby, ich elementy i podzespoły noszące znamiona standardowego zużycia w czasie użytkowania przedmiotu gwarancji, a także czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie wyrobu, programowanie, konserwacja, czyszczenie oraz wymiana elementów eksploatacyjnych.

5 W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe kontrole i przeglądy wyrobów, do których wykonania zobowiązany jest Kupujący.

6. Gwarancja nie obejmuje wyrobów, których na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych wyrobu nie można zidentyfikować jako wyrobów zakupionych u Dostawcy.

7. Okres gwarancji na wyroby oferowane przez Dostawcę wynosi 12 miesięcy, z wyłączeniem akumulatorów, dla których okres ten wynosi 6 miesięcy, liczony od daty sprzedaży Kupującemu.

8. Jeśli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wyrobu, o których mowa w ust. 2 i nieobjęte włączeniami wskazanymi w ust. 3,4,5 i 6, Dostawca przyjmuje na siebie obowiązek naprawy  wyrobu. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieopłacalna, Dostawca dokona wymiany wyrobu.

9. Dostawa zobowiązany jest wystawić Kupującemu, Kartę Gwarancyjna dla wytypowanych przez siebie wyrobów w momencie sprzedaży.

10. Miejscem wykonywania napraw gwarancyjnych jest siedziba Dostawca.

11. Kupujący zobowiązany jest dokonać wysyłki przedmiotu reklamacji za pośrednictwem firm przewozowych wskazanych przez Dostawcę wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym, zawierającym co najmniej nazwę reklamowanego wyrobu, datę zakupu, szczegółowy opis uszkodzenia i Kartą Gwarancyjną jeżeli takowa dany wyrób posiada. Dostawca zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania faktu zakupu wadliwego wyrobu za pomocą faktury VAT lub rachunku fiskalnego..

12. Dostarczając – za pośrednictwem wskazanej firmy spedycyjnej – reklamowany wyrób kupujący zobowiązany jest do zapewnienia właściwego opakowania. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia wyrobu wynikające z jego niewłaściwego pakowania obciążają Kupującego.

13. Kupujący musi zapewnić czystość dostarczonego do siedziby Dostawcy reklamowanego wyrobu. W przeciwnym wypadku czynności podjęte przez Dostawcę w celu oczyszczenia będą realizowane za opłatą obciążającą Kupującego. W szczególnych przypadkach Dostawca może uzależnić wypełnienie obowiązków wynikających z gwarancji od podjęcia powyższych czynności.

14. Ujawnione wady fizyczne zostaną usunięte po dostarczeniu wyrobu do siedziby gwaranta. Dostawca w ciągu 6 dni roboczych zobowiązuje się powiadomić Kupującego o sposobie i podjętych działaniach związanych z obsługą reklamowanego wyrobu.

15. W przypadku, kiedy podlegający - w ramach reklamacji - wymianie wyrób nie może zostać wymieniony na taki sam określony, co do typu (np. została zakończona jego produkcja), Dostawca ma prawo dokonać wymiany na inny o parametrach technicznych i eksploatacyjnych najbardziej zbliżonych do reklamowanego.

16. Dostawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Wyrobów.

17. Dostawca zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury reklamacyjnej w przypadku, gdy Kupujący posiada przeterminowane należności dłuższe niż 30 dni kalendarzowych.\

18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

19. Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Dostawcy roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii.

20. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na wyroby w przypadku:

a. Stwierdzenia jakichkolwiek modyfikacji wyrobu,

b.Jakichkolwiek prób napraw Wyrobu dokonywanych przez nieuprawnione osoby.

c. Nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych konserwacji,

d. Wystąpienia zaległości płatniczych za Produkt przekraczających 60 dni od wymaganej daty należności.

21. We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.