Dla dostawców

Ogólne Warunki Zakupu ZAE Ergom Sp. z o.o.

Aktualizacja: 2017-02-17

1. Ogólne zasady

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, zwane dalej OWZ, obowiązują dopóty, dopóki między Zakładem Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o., dalej zwanym Kupującym a Sprzedającym nie zostaną uzgodnione pisemnie inne postanowienia. Ogólne Warunki Zakupu dotyczą wszystkich dostaw wynikających z wzajemnych powiązań biznesowych między Kupującym i Sprzedającym. Jeśli Ogólne Warunki Współpracy Sprzedającego w części bądź w całości stoją w sprzeczności z niniejszymi OWZ, obowiązują OWZ Kupującego.


2. Potwierdzenie zamówienia

Zamówienia obowiązują wówczas, jeśli zostaną pisemnie potwierdzone w ciągu dwóch dni roboczych od daty zamówienia lub w tym czasie poprzez dostawę zrealizowane. Potwierdzenie zamówienia zakupu przez Sprzedającego uznaje się jako akceptację OWZ Kupującego. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego z odchyleniami wymaga pisemnego uzgodnienia z Kupującym.


3. Sprawdzenie towarów przed wysyłką

Jeżeli strony uzgodniły, że Kupujący lub uzgodniona organizacja zewnętrzna sprawdzi towar przed wysyłką, Sprzedający musi zawiadomić Kupującego o gotowości towarów do sprawdzenia w uzgodnionym czasie.


4. Termin dostawy

Sprzedający uznaje, że terminy dostawy są bardzo istotne. Terminy dostaw obowiązują jako stałe i niezmienne. Jeśli Sprzedający stwierdzi, że uzgodniony termin dostawy z jakichś względów nie może zostać dotrzymamy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego i podać okres opóźnienia. Jeśli w tych okolicznościach ustalone nowe terminy dostaw nie zostaną dotrzymane, Kupujący ma prawo po upłynięciu tych terminów, domagać się odszkodowania za niezrealizowanie dostawy (patrz punkt 8) lub nabyć towar od strony trzeciej lub odstąpić od umowy. Przyjęcie opóźnionej dostawy nie powoduje rezygnacji z roszczeń.


5. Warunki i zakres dostawy

Dopóty, dopóki nie zostanie ustalone inaczej dostawy następują na zasadach EXW bądź FOB według reguł INCOTERMS 2010.

Towary muszą zostać dostarczone zgodnie ze specyfikacjami i wyszczególnieniami towarzyszącymi zamówieniom. Każdej dostawie powinien towarzyszyć komplet dokumentów dostawy oraz list przewozowy. W dokumentach tych powinien być zawarty numer zamówienia data zamówienia, a do każdej pozycji powinien być podany kod towaru Kupującego, ilość i jednostka, dane umożliwiające pełną identyfikowalność towarów zgodnie z wymaganiami prawa. Jeśli nie zostaną poczynione dodatkowe uzgodnienia dostarczane towary powinny być opakowane odpowiednio i zgodnie z zasadami przyjętymi w handlu. Każda jednostka opakowania obligatoryjne zawiera specyfikację zawartości. Jeśli dostawa zawiera większą ilość niż podano w zamówieniu, a nadmierną ilość można wydzielić, Kupujący ma prawo odesłać nadmierną ilość na koszt Sprzedającego. Jeśli nie jest możliwe wydzielenie nadmiernej ilości Kupujący ma prawo odesłać całą dostawę na koszt Sprzedającego.
Dostawy częściowe będą akceptowane po wcześniejszym dokładnym uzgodnieniu. Przy dostawach częściowych pozostała ilość musi być dostarczona w ustalonym terminie.


6. Ceny, faktury, płatności

Ustalone ceny są cenami stałymi, niezmiennymi od momentu złożenia zamówienia. Wszelkie zmiany cen zawarte w ofertach cenowych Sprzedającego wymagają pisemnego zawiadomienia Kupującego z minimum 30 ­dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem obowiązywania. Jeśli zamówienie nie zawiera ceny należy podać ją na potwierdzeniu zamówienia. Jeśli Kupujący nie wyrazi sprzeciwu w ciągu pięciu dni roboczych, uważa się tę cenę za obowiązującą. Faktury powinny towarzyszyć dostawie lub powinny być wysłane po wysyłce towaru i dotrzeć nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wysyłki. Każda faktura powinna zawierać następujące informacje:

- numer i datę zamówienia zakupu

- kod towaru Kupującego

- dostarczoną ilość i jednostkę dla każdej pozycji

- cenę jednostkową i wartość dla każdej pozycji

- warunki dostawy na podstawie których dokonywana jest dostawa

- pochodzenie dostarczanych wyrobów (kraj)

- numer identyfikacyjny Kupującego i Sprzedającego

Wszystkie płatności następują z zastrzeżeniem zapewnienia gwarancji na ewentualne szkody i braki, które zostaną stwierdzone w terminie późniejszym. W przypadku reklamacji jakościowej Kupujący ma prawo zatrzymać częściowo lub całkowicie zapłatę do czasu usunięcia przyczyny reklamacji.


7. Cło i pochodzenie

W przypadku importowych przesyłek bezpłatnych należy podać wartość z zaznaczeniem "Tylko do celów celnych". Na fakturze lub w osobnym oświadczeniu należy podać przyczynę, dla której towar jest nieodpłatny, np. bezpłatne próbki. Sprzedający jest zobowiązany do ustalenia i udokumentowania pochodzenia towaru. O zmianie pochodzenia Sprzedający jest zobowiązany powiadomić Kupującego pisemnie. Jeśli Sprzedający dostarcza towar, który w kraju importu wymaga przeprowadzenia procedur celnych, to jest on zobowiązany do dostarczenia świadectwa pochodzenia. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody poniesione przez Kupującego, które wynikną z
niespełnienia tych warunków. Sprzedający jest zobowiązany do wyjaśnienia odpowiednim
urzędom wszystkich zapytań i wątpliwości dotyczących podchodzenia towaru.


8. Zwłoka w dostawie, brak dostawy i środki ochrony prawnej

Gdy występuję zwłoka w dostawie jakichkolwiek towarów, Kupujący jest uprawniony do żądania zryczałtowanych kar umownych równych 0,5% albo takiego innego procentu, który może być uzgodniony, od wartości tych towarów za każdy pełny tydzień zwłoki, pod warunkiem, że Kupujący zawiadomi Sprzedającego o zwłoce. Gdy Kupujący dokona takiego zawiadomienia Sprzedającego w ciągu 15 dni od uzgodnionej daty dostawy, kary będą biegły od uzgodnionej daty dostawy lub od ostatniego dnia w ramach uzgodnionego okresu dostawy. Gdy Kupujący dokona takiego zawiadomienia Sprzedającego po upływie 15 dni od uzgodnionej daty dostawy, kary będą biegły od daty zawiadomienia. Zryczałtowane kary umowne za zwłokę nie mogą przekroczyć 5% wartości opóźnionych towarów lub takiej innej maksymalnej kwoty, która może być uzgodnione.
Jeżeli strony uzgodniły datę anulowania zamówienia, Kupujący może odstąpić od zamówienia poprzez zawiadomienie Sprzedającego, w odniesieniu do towarów, które z jakichkolwiek przyczyn (łącznie z przypadkiem siły wyższej) nie zostały dostarczone do takiej daty anulowania. Jeśli data anulowania nie została uzgodniona, a Sprzedający nie dostarczył towarów do daty, w której Kupujący nabył prawo do maksymalnej kwoty odszkodowania zryczałtowanego, Kupujący może zawiadomić na piśmie o odstąpieniu od Umowy w stosunku do tych towarów, jeżeli nie zostały one dostarczone do Kupującego w ciągu 5 dni od otrzymania przez Sprzedającego takiego zawiadomienia.
W przypadku odstąpienia od zamówienia, oprócz wszelkich kwot zapłaconych lub należnych. Kupujący jest uprawniony do żądania odszkodowania za wszelką dodatkową stratę, nie przekraczającego 10%wartości nie dostarczonych towarów.

9. Niezgodność towarów

Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Kupującego o wszelkich wadach lub niezgodnościach jakości towaru, które zostały wykryte przed wysyłką towaru. Kupujący na podstawie otrzymanych informacji ma prawo do wycofania się z zamówienia bądź, w sytuacji gdy wykryta wada nie jest wadą krytyczną, do przyjęcia zamówienia. W sytuacji, gdy Kupujący decyduje się na przyjęcie zamówienia z wykrytymi wadami przysługuje mu upust każdorazowo uzgodniony między stronami.

Kupujący sprawdzi towary po ich przybyciu do miejsca przeznaczenia, tak szybko jak to możliwe, i zawiadomi Sprzedającego na piśmie o wszelkim braku zgodności towarów w ciągu 15 dni od daty, kiedy Kupujący spostrzegł lub powinien był spostrzec brak zgodności. Kupującemu nie będzie przysługiwała jakakolwiek rekompensata za brak zgodności, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedającego w ciągu 12 miesięcy od daty przybycia towarów do uzgodnionego miejsca przeznaczenia.
Uważa się, że towary są zgodne z zamówieniem mimo pomniejszych rozbieżności, które są normalne w danym handlu lub wynikają z ustalonej między stronami praktyki, ale Kupujący będzie uprawniony do wszelkiej obniżki ceny, zwyczajowej w handlu lub wynikającej z praktyki przy takich rozbieżnościach. Gdy towary są niezgodne (i pod warunkiem, że Kupujący wysławszy zawiadomienie o braku zgodności nie decyduje się w zawiadomieniu na zatrzymanie towarów – Sprzedający pokrywa wszystkie koszty związane ze zwrotem) Sprzedający może, po uzgodnieniu z Kupującym:

a)      ­zastąpić towary towarami zgodnymi, bez jakichkolwiek dodatkowych wydatków dla Kupującego,

b)      naprawić towary, bez jakichkolwiek dodatkowych wydatków dla Kupującego,

c)      zwrócić Kupującemu cenę zapłaconą za niezgodne towary.

 Kupujący będzie uprawniony do zryczałtowanego odszkodowania za każdy pełny tydzień zwłoki pomiędzy datą zawiadomienia o niezgodności, a dostarczeniem zamiennego towaru albo naprawą. Takie odszkodowanie może być skumulowane z odszkodowaniami za zwłokę w dostawie (o ile wystąpią), ale w żadnym przypadku nie mogą łącznie przekroczyć 5% wartości tych towarów. Jeżeli Sprzedający nie uznał reklamacji z tytułu dostarczenia niezgodnych towarów i nie wykonał swoich obowiązków (wymiana towarów na zgodne, naprawa, zwrot ceny) do daty, w której Kupujący stał się uprawniony do maksymalnej kwoty zryczałtowanych kar umownych, Kupujący może zawiadomić na piśmie o odstąpieniu od zamówienia w stosunku do niezgodnych towarów.

Gdy zamówienie zostało rozwiązane, wtedy oprócz wszelkich sum zapłaconych lub należnych, jako zwrot ceny i odszkodowanie za zwłokę, Kupujący jest uprawniony do odszkodowania za wszelką dodatkową stratę nie przekraczającego 10% wartości niezgodnych towarów.

Gdy Kupujący decyduje się zatrzymać niezgodne towary, będzie uprawniony do sumy równej różnicy między wartością towarów w uzgodnionym miejscu przeznaczenia, gdyby były one zgodne z zamówieniem, a ich wartością w tym samym miejscu tak, jak je dostarczono, przy czym taka suma nie może przekroczyć 15% wartości tych towarów.

Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, Kupujący nie może wystąpić z żadnym powództwem o brak zgodności, przed sądami czy trybunałami arbitrażowymi, po upływie 2 lat od daty przybycia towaru. Uzgadnia się wyraźnie, że po upływie tego terminu Kupujący nie powoła się na brak zgodności towaru, lub nie wysunie roszczenia wzajemnego w tej kwestii, w obronie przed jakimkolwiek powództwem Sprzedającego przeciw Kupującemu za niewykonanie zamówienia.

 10. Zmiany technologiczne/materiałowe

Sprzedający zobowiązuje się do informowania Kupującego o wszelkich zmianach technologicznych/ materiałowych bądź wszelkich zmianach mających wpływ na właściwości funkcjonalne towaru. Dostarczenie towaru zawierającego zmiany technologiczne/materiałowe bez zgody Kupującego na skutkuje procesem reklamacyjnym zgodnie z punktem 9.

 11. Realizacja zamówienia u podwykonawcy

Sprzedający zobowiązuje się do informowania Kupującego o przekazaniu towaru do realizacji u podwykonawcy. W/w konieczność przekazania towaru do podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności zamówienia zakupu. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania wszelkich wymagań technologiczno/jakościowych podwykonawcy oraz potwierdzenia Kupującemu zgodności towaru z wymaganiami przed jego dostarczeniem.

 12. Audytowanie dostawców

Kupujący uprawniony jest do dokonywania kontroli/audytu procesu realizacji zamówienia w siedzibie Sprzedającego bądź w sytuacji wykonywania zlecenia u podwykonawcy, do kontroli/audytu procesu realizacji zamówienia w siedzibie podwykonawcy. Sprzedający gwarantuje Kupującemu dostęp do wszystkich uzgodnień i zapisów dotyczących realizacji zamówienia. Powyższe prawo dotyczy również klientów Kupującego oraz zewnętrznych organów kontrolujących.

13. Gwarancja/uszkodzenia produktu

Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Kupującego o wszelkich wadach lub niezgodnościach jakości towaru, które zostały wykryte przed wysyłką towaru. Kupujący na podstawie otrzymanych informacji ma prawo do wycofania się z zamówienia bądź, w sytuacji gdy wykryta wada nie jest wadą krytyczną, do przyjęcia zamówienia. W sytuacji, gdy Kupujący decyduje się na przyjęcie zamówienia z wykrytymi wadami przysługuje mu upust każdorazowo uzgodniony między stronami.

Sprzedający dostarczy gwarancje użycia odpowiednich materiałów, gwarancję właściwego wykonania, konstrukcji zgodnej z celem. Jeśli w wyniku braku tych właściwości powstaną uszkodzenia dostarczonych towarów Kupujący może, wg uznania, odstąpić od umowy, obniżyć cenę lub domagać się usunięcia wad towaru na koszt Sprzedającego. Kupujący ma prawo do odszkodowania za szkody poniesione na skutek wad dostarczonego produktu czy złego wykonania. Gwarancja i odpowiedzialność Sprzedającego kończy się 24 miesiące po uruchomieniu dostarczonego towaru. Jeśli chodzi o ukryte wady, reklamacje uznaje się za zasadną, jeśli nastąpiła natychmiast po odkryciu wady w czasie używania towaru lub w czasie sprawdzania jego funkcjonowania. W nagłych przypadkach Kupujący ma prawo w porozumieniu ze Sprzedającym sam podjąć bądź zlecić osobom trzecim prace naprawcze bądź zamówić dostawę na koszt Sprzedającego.

Przy dostawach towarów, które wymagają instrukcji montażu i użytkowania, Sprzedający jest
zobowiązany dostarczyć ją w języku polskim i angielskim bez dodatkowego zamówienia najpóźniej do momentu dostawy. Wskazówki, instruktaż nie mogą zastępować instrukcji montażu i użytkowania w formie pisemnej.

14. Siła wyższa

Każda ze stron może wycofać się z wypełnienia ustaleń umowy, jeśli następuje niezawinione przez nie
opóźnienie. Za niezawinione opóźnienie uważa się opóźnienie spowodowane przez tzw. siłę wyższą, np. pożar, powódź, tajfun, trzęsienia ziemi, epidemie wojna, zakazy lub przydziały państwowe, ograniczenia, niezwykłe, gwałtowne zjawiska pogodowe, opóźnienia z podobnych naturalnych bądź państwowych przyczyn. Kupujący może w czasie przerwania realizacji zamówienia z powodu siły wyższej pozyskać towary z innych źródeł i o te ilości zredukować ilości zawarte w kontrakcie ze Sprzedającym, jeśli Sprzedający nie był w stanie dostarczyć towarów w podanym mu terminie przedłużonym. Poza tym Sprzedający jest zobowiązany do udzielenia wyczerpujących
informacji na temat opóźnienia na każde zapytanie Kupującego.

15. Akceptacja polityki dotyczącej minerałów konfliktowych

Sprzedający akceptuje „Politykę dotyczącą minerałów konfliktowych” Kupującego i na jego żądanie dostarczy mu dowody, że do produkcji dostarczonych Kupującemu wyrobów nie zostały użyte tzw. minerały konfliktowe.

16. Rozstrzyganie sporów

Wszystkie wynikające w trakcie współpracy spory, jeżeli nie ustalono inaczej na piśmie, będą ostatecznie rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Kupującego.