Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

 

Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą.


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: rozporządzeniem) informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa.


 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom spółka z o.o., ul. Nowe Sady 10, 94-102 Łódź.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe@ergom.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu wykonania umowy, w tym sprzedaży oraz zakupu towarów lub usług, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia);

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawienia i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej-na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia);

c) dla celów prowadzenia badań jakości obsługi-podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), uzasadnionym interesem administratora jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną przetwarzania danych dla w.w. celu jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia);

d) w celach analitycznych i statystycznych-podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

e) w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego. Monitoring nie będzie wykorzystywany      do nadzorowania wykonywania pracy przez pracowników; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia);

f) w celu kierowania do Pani/ Pana przez administratora treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia). Treści marketingowe, do których wymagana jest zgoda, są podane w kolejnych punktach. 

g) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia);

h) w celu organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których można wziąć udział-na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia);

i) podczas procesów rekrutacji, których celem jest zatrudnienie nowych pracowników. Zbieramy określone dane osobowe, których podstawą jest Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia); jeżeli Pani/Pan przekazuje nam dane inne niż określone w Kodeksie Pracy — na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia);

j) w celu jak najlepszego, jak najbardziej trafnego dostosowania i optymalizacji korzystania ze strony internetowej  korzystamy z tzw. plików cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej — na podstawie wyrażonej przez wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia).

4. Kategorie danych osobowych, które gromadzimy, to w przypadku umowy lub chęci jej zawarcia – nazwa i adres firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu oraz email. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

W przypadku rekrutacji gromadzimy dane wymagane przepisami Kodeksu Pracy, podanie innych danych podczas procesu rekrutacji nie jest potrzebne.

Poza tymi przypadkami podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

b) podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi, takie jak monitoring wizyjny oraz ochrona, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, archiwizacyjne;

c) operatorom pocztowym i kurierom.

6. Pani/Pana dane będą udostępniane upoważnionym pracownikom administratora oraz podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na mocy przepisów prawa.

W przypadku rekrutacji dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie pracownikom Działu Kadr, kierownikom/dyrektorom zainteresowanych jednostek oraz Zarządowi firmy.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie — do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
Dane zebrane poprzez monitoring wizyjny będą przechowywane maksymalnie przez okres miesiąca.

Administrator będzie przechowywać Pana/Pani dane w celach rekrutacyjnych do sześciu miesięcy od momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraził/a Pan/Pani zgodę na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

11. Pani/Pana dane osobowe podlegają profilowaniu na stronie internetowej  w formie informacji zawartych w plikach cookies. Pliki te stanowią dane informatyczne zapisane jako pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Pliki te mają w zwyczaju zawierać informacje z nazwą strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, dostęp do tych danych posiada administrator. Pliki cookies są wykorzystywane w celu jak najlepszego, najbardziej trafnego dostosowania i optymalizacji korzystania ze stron serwisu do preferencji i wygody korzystania. Nie wywołują wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływają na Pani/Pana sytuację.

12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.

14. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.